Državne visoke škole Beograd

Državne visoke škole Beograd
visoka-turisticka-skola-strukovnih-studija-beograd-1-drzavne-visoke-skole

Visoka turistička škola

Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152a +381 11 2698222
DRŽAVNE VISOKE ŠKOLE BEOGRAD VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA Visoka turistička škola, osnovana 1967.godine kao državna institucija, ima najdužu tradiciju u obrazovanju kadrova za potrebe turističke privrede.
Škola obrazuje kadrove za obavljanje stručnih poslova i upravljačkih funkcija u preduzećima turističke privrede.Sadašnju, lidersku poziciju Škole, obezbedile su brojne generacije profesora i studenata koji su se dokazali u nauci i praksi, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Visoka turistička škola je moderna visokoobrazovna ustanova koja svojim studentima pruža obrazovanje, koju odlikuju tradicija, kvalitetan nastavni i vannastavni kadar i vrhunska tehnička opremljenost.
beogradska-politehnika-drzavne-vise-skole

Beogradska Politehnika

Beograd, Stari Grad, Brankova 17 +381 11 2633127
Beogradska politehnika postoji 55 godina.
OSNOVNE STUDIJE se dele na: Odeljenje za dizajn (Grafički dizajn, Dizajn Industrijskih proizvoda, Modni dizajn proizvoda od kože) i Odeljenje za tehnologije ( Grafička tehnologija, Zaštita životne sredine, Menadžment kvalitetom, Bezbednost i zdravlje na radu, Tehnologija prerade i obrade kože, Prerada polimera i Reciklažne tehnologije).
ODELJENJE ZA DIZAJN: Aktuelni, akreditovani studijski programi koji se danas ostvaruju su skup celina objedinjenih misijom i vizijom Beogradske politehnike sa ciljem obrazovanja različitih profila visoko obrazovanog kadra za potrebe određenih industrijskih grana, kao i obrazovanja specijalista za usko stručne oblasti.
Svrha ovog studijskog programa u obrazovnom sistemu jeste obrazovanje grafičkih dizajnera koji će zahvaljujući stečenim znanjima, veštinama i sposobnostima biti u stanju da praktično rešavaju probleme sa kojima se susreću u oblasti grafičkog dizajna, od ideje do realizacije bilo kog grafičkog proizvoda, a za potrebe sledećih kategorija korisnika: studija za dizajn, agencija za marketing, štamparija, grafičkih preduzeća, studija za filmovanje i pripremu za štampu, itd.
Uspostavljanjem kontinuiteta obrazovanja, obezbeđuje se odgovarajuća uloga u lancu strukovnog obrazovanja u skladu sa iskazanim potrebama društvene zajednice: kvalitetnog i efikasnog obrazovanja koje omogućuje uspešnu primenu stečenih znanja u praksi.
SPECIJALISTIČKE STUDIJE: Svrha studijskog programa je da inženjerima grafičke tehnologije, koji su završili osnovne strukovne studije, pomogne da usvoje znanja koja će im omogućiti da se adekvatno uključe u procese rukovođenja grafičkim preduzećima.
Veliki broj preduzeća u Srbiji permanentno iskazuje potrebu za stručnjacima osposobljenim da prate i u proizvodni proces uvode savremena dostignuća grafičke tehnologije koju karakteriše stalno i intenzivno usavršavanje.
Pored grafičkih inženjera, koji su završili osnovne strukovne studije, i koji uspešno realizuju postavljene proizvodne tehnologije, potrebni su im i stručnjaci koji će da odgovore sledećim, najčešće postavljanim zahtevima: kreiranje budućeg razvoja proizvodnih kapaciteta u skladu sa zahtevima tržišta i mogućnostima koje pruža intenzivan napredak grafičke tehnologije, rukovođenje pojedinim segmentima grafičke proizvodnje i rukovođenje grafičkim preduzećem u celini.
Cilj studijskog programa je da se na pristupačan, dostupan i kvalitetan način obrazuju specijalisti grafičke proizvodnje koji će biti osposobljeni da: rukovode grafičkim preduzećima, rukovode proizvodnjom u grafičkim preduzećima, rukovode razvojem u grafičkim preduzećima.
visoka-ict-skola-drzavne-vise-skole

Visoka ICT škola

Beograd, Palilula, Zdravka Čelara 16 +381 11 3290828
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije je državna škola osnovana 1974.
(kao Viša tehnička PTT škola).
Osnivač Škole je Vlada Republike Srbije, a programe nastave odobrava Ministarstvo prosvete.
Od svog osnivanja 1974.godine, bila je orijentisana ka dvema oblastima, telekomunikacijama i PTT saobraćaju.
Odlukom 27.aprila 2012.godine Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, akreditovala je tri studijska programa osnovnih strukovnih studija i dva studijska programa specijalističkih strukovnih studija.
STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA: Internet tehnologije (tri modula: Računarske mreže, Web programiranje i Medicinska informatika), Poštanske i bankarske tehnologije, Telekomunikacije.
STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALISTIČKIH STUDIJA: Saobraćajno inženjerstvo, Elektronske komunikacije (tri modula: Mrežne tehnologije, Elektronsko poslovanje i Softversko inženjerstvo).
Završetkom studija na Visokoj ICT školi studenti dobijaju znanja potrebna za razumevanje inženjerskih koncepata i iskustva u rešavanju praktičnih problema iz oblasti primene informacionih i komunikacionih tehnologija.Za razliku od klasičnih usmerenja koja postoje na tržištu visokog obrazovanja, kao poseban kvalitet svih studijskih programa Visoke ICT izdvajamo objedinjavanje danas neraskidivo povezanih informacionih i komunikacionih tehnologija, što predstavlja jedan od glavnih trendova elektrotehnike, računarstva, saobraćajne infrastrukture uopšte i finansija.
Visoka ICT škola u saradnji sa vodećim kompanijama iz ove oblasti, kontinuirano prati svetske i domaće trendove primene najnovijih tehnologija i ta iskustva implementira u sve studijske programe i uže stručne predmete.
Koriste se sertifikovani programi proizvođača opreme i pružaoca usluga svetskog renomea (Cisco, Oracle, BBC...) čime se postiže potpuna kompetencija u oblasti ICT.
Na taj način, bez lutanja i bez učenja nepotrebnih lekcija, studenti stiču znanja koja su direktno primenljiva u praksi i otvaraju put ka zaposlenju.
beogradska-poslovna-skola-drzavne-vise-skole

Beogradska poslovna škola

Beograd, Palilula, Kraljice Marije 73 +381 11 3042300
Škola je nastala spajanjem tri škole iz područja rada ekonomija, oktobra 1968.godine.
Nakon uvođenja novih, stručnih profila ova obrazovna ustanova menja naziv u Viša poslovna škola.
Reformama u obrazovnom sistemu, škola prelazi sa dvogodišnjih na trogodišnje studije i dobija naziv Beogradska poslovna škola.
Osnovna delatnost škole je obrazovanje učenika, kroz koje će sticati znanja i veštine potrebne za dugoročan opstanak na tržištu i u samom poslu.
OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (3 godine): Poslovna informatika i e-Biznis, Menadžment, Finansije, Računovodstvo i bankarstvo, Marketing i trgovina, Porezi i carine, Javna uprava i Menadžment turizma.
SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (1 godina): Menadžment računovodstva, kontrola i revizija, Strategijski finansijski menadžment, Menadžment poslovnih procesa.
visoka-hotelijerska-skola-drzavne-vise-skole

Visoka hotelijerska škola

Beograd, Rakovica, Kneza Višeslava 70 +381 11 2547255
Visoka hotelijerska škola u Beogradu je osnovana 1974.
godine.
Studijski programi su usklađeni sa priznatim sistemima turistički razvijenih zemalja Evrope.
Prenošenje nekih osobina na studente kao što su: kreativnost, brže inovacije u hotelijerstvu, estetika, turističke atrakcije, događaji, forme i drugo su osnovna misija fakulteta.
Studijski programi koncipirani su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom kroz osnovne strukovne studije. Osnovne studije traju tri godine sa sledećim smerovima: Hotelijerstvo, Restoraterstvo i Gastronomija.
Da bi upisao studijski program hotelijerstvo ili restoraterstvo na Visokoj hotelijerskoj školi strukovnih studija kandidat mora da ima završenu srednju školu, opštu zdravstvenu sposobnost za rad i položen prijemni ispit.
Kandidati koji se odluče za studijski program gastronomija, moraju da imaju završenu srednju ugostiteljsku školu, smer kuvarstvo ili poslastičarstvo, u obzir dolazi i škola prehrambeno-tehnološkog usmerenja, kao i vojno intendantska škola.
Kandidat mora da prođe i test opšte zdravstvene sposobnosti za rad u ugostiteljstvu, kao i prijemni ispit.
Višim obrazovanjem stiču se znanja i sposobnosti za obavljanje složenijih radnih zadataka i poslova. Više obrazovanje traje najmanje dve, a najviše tri godine. U prvu godinu studija visoke škole može se upisati lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje, utvrđeno nastavnim programom, odnosno kome je nostrifikovana diploma po stečenom srednjem obrazovanju. Prema Zakonu o visokom obrazovanju, usvojenom 2005. godine i usklađenom sa odredbama Bolonjske deklaracije, u Srbiji postoje dve vrste studija: akademske (fakulteti) i strukovne (visoke škole). Strukovnim studijama je cilj da studente osposobe za primenjena znanja i veštine, i izvode se u nekadašnjim višim školama, sada – visokim. Ljudi sa visokih škola se opremaju znanjima i veštinama na taj način da što pre uđu na tržište rada i počnu da rade u nekoj konkretnoj oblasti. Na strukovnim studijama studenti usvajanju praktična znanja, koja će im omogućiti zaposlenje u struci, a na postiplomskim studijama sledi unapređenje postojećeg znanja.
Back to Top